درباره ما

درباره ما آزمایشگاه بزرگمهر
شیراز، خیابان قصردشت، حدفاصل کوچه 45 و بلوار شهید بهشتی(خلد برین)، ساختمان بزرگمهر، ورودی شرقی، طبقه اول

 تلفــن تماس : 36280008 و 36276230